دانلود پاورپوینت لجبازی در کودکان

دانلود پاورپوینت لجبازی در کودکان

توضیحات:

لجبازی

مقدمه

شناخت لجبازی و نشانه های آن

دلایل بروز لجبازی در سنین مختلف

روش های مقابله با لجبازی

رابطه لجبازی و خشم و حسادت

منبع

همچنین ببینید:

دانلود پاورپوینت اختلالات رفتاری کودکان

دانلود پاورپوینت تاثیر قصه بر رشد کودکان

دانلود پاورپوینت تست هوش وکسلر کودکان

دانلود پاورپوینت اضطراب در کودکان

دانلود پاورپوینت خشم در کودکان

دانلود پاورپوینت سوگ در کودکان

دانلود پاورپوینت درمان شناختی رفتاری در کودکان ADHD

دانلود پاورپوینت لجبازی در کودکان

تعداد اسلاید:

8

حجم:

1.5 مگا بایت

قیمت:

10 هزار تومان

قسمتی از مطالب موجود در پاورپوینت:

اختلـال لجبـازي اختــلال نســبتأ جديــد در كودكانــي اســت كــه ملاك‌ هــاي كامــل اختـلال سـلوك را ندارنـد. ايـن اختلـال، اوليـن بـار بـه عنـوان يـك اختـلـال رفتــاري پيشــنهاد شــد و يكــي از رايج‌ تريــن اختــلالات بالينــي در كــودكان و نوجوانــان بــه شــمار مــی‌ رود. اختــلال لجبـازي كـه در كـودكان 3 الـي 17 سـاله بـه دفعـات گـزارش شـده اسـت، بـا يـك الگـوي در حـال پيشـرفت از عـدم همـكاري، مشـاجره، حاضر جوابـي، نافرمانـي و رفتــار خصمانــه در مقابــل مظهر هــاي قــدرت (والديــن، معلــم و سـاير بزرگسـالان) شـكل مي گيـرد كـه بـه طـور جـدي بـا عملكـرد روزانـه كـودك تداخـل دارد و ايـن علائـم ممكـن اسـت در خانـه يـا مدرسـه بسـيار قابـل توجه تـر باشـد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *